Danish Law about slandering

Bagvaskelse er en juridisk term, der beskriver det forhold at en påstand om en person eller en gruppe af personer, er fremsat mod bedre vidende eller uden rimelig grund til at anse påstanden for korrekt. Bagvaskelse er ulovlig efter § 268 i straffeloven, med en maksimal strafferamme på 2 år. Injurie (latin: injurie, uret mod, fornærmelse, en ærekrænkelse, benyttes ikke i gældende lovtekst, men forekommer gængs i retsprocedural tekst og tale. Injurier er ulovlige efter straffelovens § 267 og kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder. Som noget specielt er injurier og bagvaskelse undergivet privat påtale. Det betyder, at den krænkede ikke kan indgive politianmeldelse, men selv skal rejse sag; det sker ofte gennem advokat. I visse grovere tilfælde kan ærekrænkelser dog påtales af det offentlige. (https://da.wikipedia.org/wiki/Bagvaskelse)…………………..check også Grundloven: § 73 Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en tredjedel af Folketingets medlemmer inden for en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til Folketinget har fundet sted, og forslaget på ny er vedtaget af det derefter sammentrædende Folketing. Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed. https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-73